pouët.net

Undercover

--Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ- -    
        ù thE UNdERCOVER bbS - Quality since 1838 ù         
       ÜÜ Ü ÜÜÄÜ ÜÜÄÜ ÜÜÄÜ ÜÜÄÜ ÜÜÄÜ ÜÜÄÜ ÜÜ Ü ÜÜÄÜ ÜÜÄÜ        
       ÛÛ Û ÛÛ Û ÜÜ Û ÝÛ ß ÛÛ Û ÝÛ Û ÛÛ Û ÛÛ Û ÝÛ ß ÛÛ Û        
       ÛÛ Û ÛÛ Û ÛÛ Û ÛÛÜ ÛÛ Û ÛÛ  ÛÛ Û ÝÛ Û ÛÛÜ ÛÛ Û        
       ÝÛ Û ÝÛ Û ÝÛ Û ÛÛ Ü ÝÛÄÜ ÛÛ Ü ÝÛ Û ÛÛ Û ÛÛ Ü ÝÛÄÜ        
       ßßÄß ßß ß ßßßß ßßÄß ßß ß ßßÄß ßßÄß ßÄß ßßÄß ßß ß        
        ù thE UNdERCOVER bbS - Quality since 1838 ù         
                                       
        ù thE kAPitANOS <  Cosmic and Judge Dredd          
         COMMANdEROS  > Ray . Cannibalo . Sandman ù         
                                       
       +49-2323-xxx-xxx 24h.7d.4w.12m (NO bEGiNNERS)         
   - -ÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä  
RAdiCAl RhYthMS WhQ ù d-lUSiON GhQ ù iNSANE fREQUENCiES GhQ ù AZURE SkY GhQ  
   QtiP GhQ ù hSC tRACkER GhQ ù NON CUltURE GhQ ù kEEN likE fROGS 
 EPiC MEGAGAMES ù CAPACAlA ù N-fACtOR ù thE CROSS ù diAMONd PCb ù kEith3O3  
     EliOT MUSiC SYStEM ù BAlANCE ù illUMiNAtiON ù PERfORMANCE   
   liQUid 64SB tRACkER ù X-tRACkER ù MEMbERS Of MAYdAY ù PURE ù kMfM
         MAZURkA GhQ ù AiM hiGhER GhQ ù fORCE tEN 
--Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-Ä-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ- -