pouët.net

Doppler by White Rainbow

                   tha

°°°°°°°°°°°°°°°°ÚÄÄ¿°°°°ÚÄÄ¿ÚÄÄ¿°°ÚÄÄ¿ÚÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°ÀÄÄÙ°°°°³ÛÛ³³ÛÛ³°°³ÛÛ³³ÛÛ³³ÛÛÚÄÄÄÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°ÚÄÄ¿°°°°³ÛÛ³³ÛÛÀÄÄÙÛÛ³³ÛÛ³ÀÄÄÙ°°ÚÄÄ¿ÚÄÄÄ¿°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°³ÛÛ³ÚÄÄ¿³ÛÛ³³ÛÛÚÄÄ¿ÛÛ³³ÛÛ³°°°°°°³ÛÛ³³ÛÛÚÙ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°³ÛÛÀÙÛÛÀÙÛÛ³³ÛÛ³ ³ÛÛ³³ÛÛ³°°°°°°³ÛÛ³³ÛÛ³ÄÄÄÄÄ¿°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÀÄÄÙ ÀÄÄÙÀÄÄÙ°°°°°°ÀÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙ°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄÄÄÄÄÄ¿°ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ÚÄÄ¿°°°°ÚÄÄ¿°°°°°°
°°°°°°°ÀÄÄÄÄÄ¿ÛÛ³ÀÄÄÄÄÄ¿ÛÛ³³ÛÛ³ÀÄÄÄÄÄ¿ÛÛ³ÀÄÄÄÄ¿ÛÛ³°ÀÄÄÄÄÄ¿ÛÛ³ÀÄÄÙ°°°°³ÛÛ³°°°°°°
°°°°°°°ÚÄÄ¿°°ÀÄÄÙÚÄÄÄ¿°³ÛÛ³³ÛÛ³ÚÄÄ¿°°³ÛÛ³ÚÄÄ¿°À¿ÛÀ¿ÚÄÄ¿°°³ÛÛ³ÚÄÄ¿°°°°³ÛÛ³°°°°°°
°°°°°°°³ÛÛ³°°°°°°³ÛÛÚÙ°³ÛÛ³³ÛÛ³³ÛÛ³°°³ÛÛ³³ÛÛ³°°³ÛÛ³³ÛÛ³°°³ÛÛ³³ÛÛ³ÚÄÄ¿³ÛÛ³°°°°°°
°°°°°°°³ÛÛ³°°°°°°³ÛÛ³°°³ÛÛ³³ÛÛ³³ÛÛ³°°³ÛÛ³³ÛÛÀÄÄÙÛÛ³³ÛÛÀÄÄÙÛÛ³³ÛÛÀÙÛÛÀÙÛÛ³°°°°°°
°°°°°°°ÀÄÄÙ°°°°°°ÀÄÄÙ°°ÀÄÄÙÀÄÄÙÀÄÄÙ°°ÀÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÙÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ÿ
              ÿ,,D’ Bž­Tä 0F D’ ï’TUžä''ÿ

               [ p r e s e n t z : ]

                  d”pPl‰r

        the sekond veri best intro from tha evil world

                ide ata scsi mfm


            ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
            º ÉË» ÉÍ ÉË» É» ÉÍ É» ÉÍ» O º
            º ººº ÌÍ ººº ÌÊ» ÌÍ ÌÊ» ÈÍ» O º
            º º º ÈÍ º º Èͼ ÈÍ º º Èͼ  º
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
º Name: T0To 3o3 (dj) ÇÄĺ Name: KeKE! (mc)   ÇÄĶ Name: VavA       º
º           º ݺ            ºÞ º            º
º Job : Musician    º º Job : Graphics Artistº º Job : Trouble Shooter º
º           º ݺ            ºÞ º            º
º Comp: 686 P266    º º Comp: Pentium 266  º º Comp: 486 DX-266    º
º           º ݺ            ºÞ º            º
º Cats: 2.78      º º Cats: -1       º º Cats: bazdMeg!     º
º           º ݺ            ºÞ º            º
º Age : 14       º º Age : 13       º º Age : 12        º
º           º ݺ            ºÞ º            º
º Real: Kov cs G‚za  º º Real: Lakatos Benedekº º Real: Szab¢ Domokos  º
º           º ݺ            ºÞ º    Andr s      º
º Free: Bazz Guitar,  º º Free: Drinking 'BAMBi' º Free: BOys, GayService,º
º Girls, Barbie    º ݺ Girls, Toys     ºÞ º Composing HARdC0RE   º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ ÇÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹ ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º Name: Sz0SZo     º ݺ  Honoray Members:  ºÞ º Name: iSiS       º
º           º º            º º            º
º Job : da Codeman   º ݺ            ºÞ º Job : CodeMaN     º
º           º º  -= D - L E E ! =-  º º            º
º Comp: DX2-80     º ݺ            ºÞ º Comp: 486 Dx4-120   º
º           º º   -= x-TR” =-   º º            º
º Cats: mivan?     º ݺ            ºÞ º Cats: 17        º
º           º º   -= !TRAJ†K! =-  º º            º
º Age : 14       º ݺ            ºÞ º Age : None       º
º           º º   -= WARD =-   º º            º
º Real: Feh‚r Sziv rv ny ݺ            ºÞ º Real: Hegeds Br csa  º
º           º º   -= iNFERn“ =-   º º            º
º Free: Lucas Arts,  º ݺ            ºÞ º Free: Coding      º
º Hairstyling     º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ º            º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ


The biggest GrEeTz goes to !!! TOXIC !!!/Storm on his own, coz' hez nice a bit!
The biggest GrEeTz goes to !!! TOXIC !!!/Storm on his own, coz' hez nice a bit!
The biggest GrEeTz goes to !!! TOXIC !!!/Storm on his own, coz' hez nice a bit!
The biggest GrEeTz goes to !!! TOXIC !!!/Storm on his own, coz' hez nice a bit!
The biggest GrEeTz goes to !!! TOXIC !!!/Storm on his own, coz' hez nice a bit!


                 ÉÄÍÄÍÄÍÄÍÄ»
              ÚÍÄÍÄÍÙ ContinueÀÍÄÍÄÍÄ»
             Éļ Meteor, Lostworld,  ÀÍ¿
        ÚÍÄÍÄÍÄÍÄÍÙ Motopzy, Fixaidea, HotzeeÈÄÍÄÍÄÍÄÍÄ»
      ÚÍļ megateam, Nikkel, Contact, Controlled Sheepz,ÀÍÄ»
  ÚÍÄÍÄÍÄÍļ Virge Bang, D-E_no, Nagycsal d, Lsd, EnDarkenment ÀÍÄÍÄÍÄ»
 Éļ Oldmankillers, gravediggers, Itlucaf, Grif, Plotch!, da Nice Crewz ÀÍÄ»
 ³ Hipn¢zis, Iq£PoPo, Deansdale, Gyilkos Egys‚g, Nyugisystem, SalvadorDali ³
 º Silicon Mellek, Sarp, Da Ilkednuf Djel, VHS Djel, Hamvasztottak, dual  º
 ÀÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄ» senigami, Visu'al DiviSi and sons ÚÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍ ÄÍÙ
            ÀÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍ    ÄÍļ

ÖÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄ·
³ ÜÜÜÜ                                    ³
º ÛÜÜÛ                                    º
³ Ûersonal greetingz                             ³
º                                       º
³ From ToT0                                  ³
º - offspring                                 º
³ - napalm death                               ³
º - fun lovin'criminals                            º
³ - the presidents of the united states of america              ³
º - silverchair                                º
³ - alice in chains                              ³
º - nirvana                                  º
³ - sepultura                                 ³
º - pantera                                  º
³ - bennet                                  ³
º - supernaturals                               º
³ - tanktrap                                 ³
º - warner bros.                               º
³ - bugs bunny                                ³
º - cartoon network                              º
³ - chuck jones                                ³
º - cow                                    º
³ - chicken                                  ³
º - jonny bravo                                º
³ - joseph barbera                              ³
º - william hanna                               º
³ - garfield                                 ³
º - george                                  º
³ - junior                                  ³
º - elmer                                   º
³ - porky                                   ³
º                                       º
³ Personal Blessingz From KeKe:                        ³
º                                       º
³ - Aboy/D-Eyes (Csin ld meg a scene.hu -t!)       -Buk s        ³
º - AmonHen (Bulldog szlet‚snapot ‚s k”sz a kazikat.)  -J¢pofi       º
³ - Andysoft (Azert n‚ha gyere haza...)         -Gayservice     ³
º - Blade/Emperor (Veled meg mi van? Remete lett‚l?)   -Nyal s       º
³ - Blala/Byteam (Igy l istenfasz t!)          -Besz¢l s szarul   ³
º - Boba (M‚g mindig *** a rulez?)            -Kem‚ny vagyok    º
³ - Dadsleg/Autopsy (Fogunk mi m‚g berugni!)       -M‚gkem‚nyebb vagyok ³
º - Dfj/Dinasty (Aggy ' Fleur-t geci!)          -De laza is vagyok  º
³ - Ern0/Absolute (™reg scener nem v‚n scener!)     -Megint nyalok    ³
º - Fanthomas/Unique PC (A f‚lbemaradt interj£t)     -Egyser m‚g befejezukº
³ - Floyd/VI (Fejezd be a Whigfrides k‚ped!)  -Befoly sos embereket ismerek ³
º - Gato/ex-Impulse (Megvan m‚g az 1200-es kaliber– Bar tn“d?) -Alibiduma   º
º - Isty (Œrj az Interway-be!)            -Szeressuk a kisembereketº
³ - jabberwock (Figyeled? J¢l ¡rtam le a neved! :)  -J¢pofizzunk       ³
º - Jump/Autopsy (Egyre jobb zen‚ket ¡rsz!)     -F”l‚nyeskedjnk     º
³ - Melan/AstroideA (Burzsuj!!! ;-)         -Humor Harold vagyok   ³
º - M‚szi (Œg‚rt‚l nekem cikkeket, mikor kapom meg?) -Hatalomszolga      º
³ - Nick/Smurfs BBZ (J¢ lenne szem‚lyesen is dum lni.) - IRC fgg“ is vagyok ³
³ - RaveMan (Azt hitted, hogy kifelejtelek?)      - F”l‚nyes      ³
º - Rendall/AstroideA (Gyere vissza a scene-re!!!!!!)  - Nyal s, nyal s...  º
³ - RiTuS/M rsemmi (Ma van a k‚t hetes "‚vfordul¢nk"!) - Nagy Buk s     ³
º - Scoundrel/Emperor (Elk‚szlt m r a dem¢kazitok?)  - dem¢kazi?!     º
³ - TSC/AstroideA (Kell m‚g score a benchmarkodba?)   - Nyal s       ³
º - Trajic/AstroideA (Majd 1X megh¡vlak egy k v‚ra!)  - Szeg‚ny Traj k   º
³ - Tomcat2/Controlled Dreams [(t”mb)selejt! ;)]    - Sokmindent Tudok  m!º
' - (TR)/Contract (Mi¢ta is van n lad a lemezem?)    - F”l‚nyeskedem    º
³ - VrM/Unique PC (Te is benne vagy a j t‚kk‚sz¡t‚sben?)- Okoskodom      ³
º                                       º
ÀÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÄÍÙ