pouët.net

Ben Abflex by SquoQuo [web]

         /\
         / \ \
       / /  \ \
       / /   \ \
      / /     \
      /       \
 úù-ú-/\/-ú----------------ú-\/\-ú-ùú

   _____ SINCE 1992 ____
   / ___/____ ______/ __ \__ _____
  __\ \/ _ / // / _ / /_/ / // / _ \
 //____/\_ \____\___\___\_\____\___/
     / /
     \/ STUFFING BYTES TOGETHER

 úù-ú-\/\-ú----------------ú-/\/-ú-ùú
      \       /
      \ \     /
       \ \   / /
       \ \  / /
         \ / /
         \/

 úù-ú------úù> RELEASE <ùú-------ú-ùú

 ben abflex

 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 úù-ú-------úù> COMPO <ùú--------ú-ùú

 64k @ under construction 2019

 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 úù-ú------úù> CREDITS <ùú-------ú-ùú

 code: hopper
 msx: hopper
 ansi: nightmare/nuance

 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 úù-ú-------úù> ABOUT <ùú--------ú-ùú

 quick party hack. kindof
 don't shoot us :)
 to start locally either
 1) run the bat
 2) disable security settings (e.g. 
  Firefox > Security&Privacy > 
	Permissions > Autoplay > 
	Allow Audio&Video
 3) start a local webserver and call 
  it from there 
	(e.g. by py -m http.server)

 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 úù-ú-------úù> TOOLS <ùú--------ú-ùú

 hbc 4k webgl framework

 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 úù-ú-----úù> GREETINGS <ùú------ú-ùú

 metalvotze, nuance, t$, anti,
 speckdrumm, toxie, stroboholics,
 trsi, jac, mercury, headcrash,
 g*p, hitmen, pandacube, DSS,
 and all we forgot (again)!

 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 úù-ú------úù> CONTACT <ùú-------ú-ùú

 email: squoquo@squoquo.de
 https://demozoo.org/groups/3528/

 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\