pouët.net

DiHALT 2011 results

================================================================================
[ Multichannel Tracker Music ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	6.3333	7.4412	7.0577	Mimicry			Radpzc / Andrey Radziwill
2	6.1111	6.4412	6.3269	BoogHop			Manwe & Tangerine / Alexander Matchugovsky & Philipp Barsky [SandS]

================================================================================
[ Tiny MP3/OGG Music ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	5.4615	7.1786	6.3519	Speculation		MmcM / Sergey Kosov			Sage
2	5.6	5.8929	5.7547	Short ¹133		Vodoley
3	5.6154	5.5556	5.5849	Battlefield Moon	ASD Soft
4	5.5769	5.5	5.5370	Sunny Orchestra		CJ Vlam Newman / Vladimir Volgin
5	5.1923	5.7778	5.4906	Electrica-2		CJ Vlam Newman / Vladimir Volgin
6	5.12	5.5161	5.3393	Not enough memory	JeRrS / Stanislaw Zarubin
7	5.08	5.3929	5.2453	While Not Know		JeRrS / Stanislaw Zarubin
8	3.2308	3.2222	3.2264	BadTrip			Igorlim / Igor Lim			Igorlim
9	5.4231	5.0357	5.2222	horde rising		nick omjotov				cornercut

================================================================================
[ ZX Spectrum Beeper Music ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	7.4444	6.7	7.0526	Unfunny Joke		Darkman007 / Vladimir Tugay		Quite
2	5	6.2667	5.6786	must blow your head	nq / oleg nikitin		skrju
3	5.28	5.9	5.6182	Roll'n'Balls		Darkman007 / Vladimir Tugay		Quite
4	4.6786	5.6552	5.1754	harder-better-faster-stronger rmx	siril / ilya vinogradov	4D
5	4.2308	5	4.6491	Laura Palmer		Rene Sens/Alexander Poberezhny		Rene Sens Co.
6	3.6923	4.3929	4.0556	Beeps Over the Era	riskej					simbols/retroworks/samar prod.
7	3.56	4.0333	3.8182	This your choice...	AER / Åâãåíèé Àòêîíîâ
8	3.6154	3.5333	3.5714	Gnampf			irrlicht project / Pater Maria		bhack

================================================================================
[ Chip Music ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	6.2	7.7241	7.1020	Some Feelings		Darkman007 / Vladimir Tugay		Quite
2	5.9048	7.2069	6.66	Unreal time		Lyzzard / Alex Badarin			Cornercut
3	7.1	6.1034	6.5102	Popstep			Lyzzard / Alex Badarin			Cornercut
4	5.4	7.2	6.48	Light A Fire		Darkman007 / Vladimir Tugay		Quite

================================================================================
[ ZX Spectrum AY/YM/TurboAY Music ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	6.9231	8.4063	7.7414	Stellar one		Cj Splinter and MmcM			VA
2	5.7778	7.6774	6.7931	End Time		MmcM / Sergey Kosov			Sage
3	5.9643	7	6.5085	Finder			MmcM / Sergey Kosov			Sage
4	5.5517	7.3871	6.5	Bit Dance		JeRrS / Stanislaw Zarubin
5	5.9231	6.8333	6.4107	COOL GFX		Klim/Ãðèãîðèé Êëèìåíêî			Omega Hackers Group
6	5.3	6.3226	5.8197	Summer Day's		rnR T.A.D. 7D9
7	4.7778	6.4839	5.6897	Space			JeRrS / Stanislaw Zarubin
8	4.8929	6.1034	5.5088	Pings Over the Era	riskej / Sergey Nikolaevich Sharov
9	3.8571	5.2258	4.5762	dancing with kaddafi	siril / ilya vinogradov			4D
10	3.8	3.6	3.7	NES			AER / Evgeniy Atkonov

================================================================================
[ Combined Wild/Animation ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	5.1818	4.7368	4.9756	Ôóñêèí Êóë Îòòÿê		Maksim Magnetik				CPU
2	4.7727	n/a	4.7727	hopeless trip			jMistX & LeMour
3	6.4545	2.5294	4.7436	DiHalt2010				Skat
4	4.7727	4.1579	4.4878	Ïóòií ñ ñîáà÷îþ ãîëîâîþ			äÿäüêî Àíäð³é & Áàáàé
5	3.5	4.8889	4.125	This story can happen to anyone		Nikky / Ilyukhin Nikita		Idea of Nick
6	3.9091	3.4706	3.7180	ilich				Kalistrator / Alexandr Kalistratov	Toonbomzh
7	3.0476	3.5455	3.2188	Äâà äåáèëà - ýòî ñèëà!		Àðñåíèé Òðîøèí				funnyorangecat
8	2.7391	2.7647	2.75	Çåðêàëî Äóøè			Babay friends blya... fileid not found...


================================================================================
[ ZX Gfx ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	6.3913	7.7143	7.0227	Mountain river		r0m
2	6	7.9286	6.7297	Mr.Tree			pROF / Alexey Rusakov			4D
3	5.4348	6.65	6	Future			Trixs / Vladimir Kristof
3	5.3478	6.7143	6	Mosquito Moookh!	Sand					mayHem
4	5.0870	6.4286	5.7273	Samus			wizard / Seleznev Ivan			Delirium Tremens
5	4.7826	5.9524	5.3409	Aitsu Spectrumized	riskej / Sergey Nikolaevich Sharov	simbols/retroworks/samar prod.
6	2.6957	4.5	3.5349	ChipTuneRock		ALKO / Alexandr Konstantinov
7	2.9565	3.9545	3.4444	Night in forest		Shuran33 / Alexandr Budkin
8	2.8636	3.9048	3.3721	LiFeLess spaces		Zelator/Êèëèí Âèòàëèé			Magnetic Monsters
9	3.4167	2.9130	3.1702	Be a man!		jerkk					khatarsis

================================================================================
[ Combined GFX]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
6.9090	9	7.8205	When the Rain is gone	Yantus
5.0455	6.4706	5.6667	Wind and fire		CJ Vlam Newman / Vladimir Volgin
4.1364	n/a	4.1364	Matrena_Polurepnica_2011 	Undead Bat / Denis Gordeev	PKM / Professional Kill Mashine 
2.0909	4.75	3.2105	Art_stopka		Igorlim / Igor Lim			Igorlim

================================================================================
[ Combined Game Compo ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	6.6667	7	6.8158	Alter Ego		Shiru / Alex Semenov 
2	6.2105	6.8889	6.5405	Vydry			Marie Slip
3	4.3810	5.2941	4.7895	funny smiley		Íîñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ & Òîëîêèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
4	4.5714	4.4375	4.5135	MegaTux			Øòóëüáåðã Ðàéâî Ðàéâìîíäîâè÷
5	4.2381	3.8125	4.0541	Íàéäè ðàçëè÷èÿ		Àëåêñååâà Ìàðèíà Àíäðååâíà
6	4.1429	3.8824	4.0263	The Adventures of Lusha	Êàðìàíîâ Ôèëèïï Âèòàëüåâè÷
7	3.4762	4.0588	3.7368	Ïèêñè è êîìïàíèÿ	Àëåêñååâà Ìàðèíà Àíäðååâíà

================================================================================
[ ZX Demo ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	7.9091	8.0870	8	MCMXCVII							thesuper
2	5.4167	7.6087	6.4894	The Board		Alone Coder / Dmitry Bystrov		NedoPC
3	5.0833	7.1818	6.0870	8BIT Trashmo		AAA Band
4	5.2083	6.5217	5.8511	Kilo Demo		AAA Band
5	3.75	2.5	3.1522	THEMONST		AER / Åâãåíèé Àòêîíîâ
6	2.8333	3.4545	3.1304	Mooncat			AER / Åâãåíèé Àòêîíîâ

================================================================================
[ Combined PC Intro/Demo ]
================================================================================
N	party	online	total	WorkName		Author					Group
--------------------------------------------------------------------------------
1	5.2632	n/a	5.2632	Quite
2	4.2632	5.3077	4.6875	BuHalt 2011		Q-Master / Vladimir Berezenko		GorodNeBest
3	3.7368	4.6154	4.0938	Starcube-Trackmo	SCRIMERS / Ivan Lipko