pouët.net

planeta psb by Przyjaciele Stefana B.

short:  "planeta psb" by psb_dk. r/r meeting`99 wild
uploader: zorka19@puma.tu.koszalin.pl
author:  psb@amiga.org.pl
type:   Demo/aga

                       ___
             _ ________ _________| //___
 ________________________\\  ___ |/ _______/  / ___\_________________________
|                | |______ \__    |             |
|                 |/    |                 |
|                .|     |                 |
|                _||    .||                |
|_________________________  __/ |_    _|_    _________________________|
             /____|  /______/ /________| az0!/sea

          -[ przyjaciele stefana b. 1995-1998 ]-

            p l a n e t a  p s b

   delikatnie zwariowane demo na r/r meeting`99 w raciborzu, polska
            wprost pod nosem konkurencji,
        lecz zawsze odwaûnie po kolejne gratyfikacje(?)


wstëp:
------
mówiâc powaûnie to mamy luúnâ kontynuacjë naszej wesoîej kontrowersji pt.
"koloseum".  të (noem omen) stoîecznâ dyskotekë, znanâ z najwiëkszej iloôci
dresopasków przypadajâcych na centymetr kwadratowy niestety zlikwidowano (def
biedny nie ma gdzie chodziê teraz). jak dobrze przypuszczacie dresiarstwo
nie zniknëîo, tylko (rzekomo) przeniosîo sië do klubu "planeta" (tam z kolei
siedzi teraz czësto nasz andrzejek - fuj!). nie myôlâc dîugo powstaîo takie
wîaônie demko i ze wzglëdu na krótki okres czasu jego przygotowywania (po
odpoczynku po astrosynie`2 - niecaîe póltora tygodnia!) moûe wyglâdaê na
wersjë beta.  miejmy jednak nadziejë, iû spodobaîo sië wam i wyrypaliôcie
chociaû moduî extenda z jego ôrodka...

zawiâzanie akcji:
-----------------
w role gîowne w "planecie przyjacióî stefana be" wcielili sië: piotruô
"dûins katana, rumia techno paîer, pudel, gîupi, chodzâcy z teczkâ etc"
bendyk jako tarzan - synonim mëskoôci i bezmózgowia wprost z niemieckiej vivy
oraz uma "mia walles" thurman jako dûejn [w przerwach krëcenia scenek 3-d do
"pulp fiction"].  w pozostaîych rolach jak zwykle przodowi i zasîuûeni
dziaîacze sceny polskiej w postaci: ziga (wentylka), jak zwykle nawalonego,
mr.acryla (kulkë) w czapce bez daszku, jakiegoô kolegi hardkorowca w bluzie
"dressorordrome, yoya (lamera nieobecnego na astrosyn`2 - wstydú sië!) jako
kierownika sceny oraz kilkunastu innych, mniej istotnych, za to jakûe
pociesznych.  krëcili winylowymi naleônikami, czyli swe sety muzyczne
naprzemiennie zaprezentowali:  dj.ûenada (oleksy/warszawa) oraz mc.burak
mastakilla (pampuch/kraków).  jako lew zaprezentowaî swe uzëbienie defolot,
przebrzydîy yuppie (ty drewniaku równolegîy, ty leniu i psia koïcówo
zarazem!).  w innych czësciach zabrakîo niestety azora, gdyû jak zapewne
wiëkszoôê z was sië domyôliîa przestaî robiê crazy demka i siedziaî pijany z
drugiej strony motion kamery psb (i z czego sië cieszysz, gîupcze?).

tragedia:
--------
pora zakoïczyê najdîuûszy plik readme w ponad czteroletniej historii naszej
grupy.  zgodnie z pewnymi ustawami o odtajnianiu danych chronionych w
niedîugim czasie przedstawimy peînâ, autentycznâ i prawdziwâ historië psb na
zakoïczenie naszej dziaîalnoôci na crazy scenie. okoîo 85% naszych produkcji
zajëîo punktowane miejsca na podium na parties, zaô wedîug badaï OBOP`u lubi
je zdecydowana wiëkszoôê ankietowanych czytelników. ankietë przeprowadzono
na  grupie  szeôciu losowo wybranych ochroniarzy na koszaliïski party
astrosyn`2.  bîâd statystyczny wah sië w zakresie 0,1 do 1% we wte i we
wtamte takûe.

gasnâ ôwiatîa rampy:
--------------------
pora  juû  teraz  naprawdë  zakoïczyê najdîuûszy plik readme w ponad
czteroletniej historii naszej grupy. udajemy sië do (mini)sterstwa humoru po
nowe pomysîy wyssane prosto z palca...

         podpisano elektronicznie - autorzy w skîadzie


               programming ]-[ mruwa
     graphics and processings ]-[ mruwa & pewex & lazoor & szopa
      music ]-[ ikstd/mystik "## tarzan z rumii short 8 bit ##"
          kinematics & animations ]-[ mruwa & pewex
          artistic conception and design ]-[ mruwa

             r/r meeting`99. jak sie uda.

     psb - jesteômy multimedialni (mâdrze, zdrowo, bezpiecznie)

     tekst polski - bucyfon/floppy. psb@amiga.org.pl elite only.
              czytaî - maciej hamerski

     -----------------------------------------------------------
     k o s z a l i ï s k i e  d e m o c e n t r u m  s c e n y
     -----------------------------------------------------------