pouët.net

grid by Maxter [web]

            ▀▀  ██
     ██▀██ ██▀█▀█ ██ ██▀██
     ██ ▄▄▄ ██ ▀▀▀ ██ ██ ██▄
     ▓█ █▄█ ▓█ ∙ ∙ ▓█ ▓█▄█▄█
      ▀▀▀  ∙ ∙
    ∙2∙5∙6∙b∙∙i∙n∙t∙r∙0∙∙b∙y∙

  ██▀██  ██▀██ ██   ██▀██ ██▀▀█▌
  ██ ▄▄▄ ▄▄▄ ██ ██ ▄▄▄ ██▀▀▀ ██ ▄██
  ▓█ █▄█ █▄█ ▓█ ▓█▄█▄█ ▓█▄███ ▓█ █▄█
    ▀▀▀ S.y.n.d.e.c.a.t.e∙p.a.r.t.y
    Galen/MAXTER /gal_mxtr@dir.bg/