pouët.net

Best of KAPSA club by KAPSA Club

     Poçítaçovÿ  klub  Kapsa  po⌐ádá  ve  dnech  29.4.  aæ 1.5.1995 (sobotu aæ
pondêlí)  v Praze  SAMCON '95  4. mezinárodní setkání  uæivatelû poçítaçû  SAM
coupé, ZX Spectrum a kompatabilních. Tímto Vás srdeçnê zveme. Bliæ¿í informace
dostanete na adrese klubu:

                   KAPSA, Norská 5, 101 00 Praha 10, Çeská Republika

         nebo na elektronické adrese:

                   xkurka@dinf.fsv.cvut.cz

------------------------------------------------------------------------------

     Computer club KAPSA makes 4th international meeting of users of following
computers: Sam coupé,  ZX Spectrum and compatible. It will  be made from April
29th till  May 1st in Prague,  the capital of Czech  republic. This meeting is
called  SAMCON '95.  The nearer  informations  you  may get  at the  following
adresses: KAPSA club
          Norská 5
          Praha 10
          101 00
          Czech Republic

        or at the electronic adress

                  xkurka@dinf.fsv.cvut.cz