pouët.net

Black Scarlett by Joker

     ..............
     *      :           .................
           :           :        :
         _  :   _      _ *    _    :  _
     ______/\\___:_____/\\  _____/\\________/\\______:__/\\_
    ___|__ __/_|_: ___ /___/\ |____/_|_ __­­­­/_|_ :_­­­­/
    \\_ \ ­­­\\\\:_|­­|­­\\\___ |­­­­\\\_ _ \___/\\\_\ :\___/
     \_________\\_:________\\__________\\__________\\___:__\
     ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬:¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬:¬q!x
           :.............................    :
                 _âµgmµmµµ__    :    :
               _ø#P" jÎ ¬°Ïg_   :    :...........
               øP"   #QL  ¬¶b_  :          :
              ø_______øQQQ_______#_ :...................:
              øF¬óQQQQQQQQQQQQQQ#P¬Ï
              Q  °#QQQQQQQQÏP¯  #L
     ...too good,   Q   ÅQQQQQQQL   #L
     to be true...   åL  jQQQ#¶QQQ#  j@
              ¶L jQ#P"  °ÏQk _Ø
               ¶b_*"    ¬¶LøP
               ¬9#µ___ ___âøP"
                 ¬°Pó@@@P°¯
               J  O  K  E  R
            P  R  E  S  E  N  T  S            --- B l a c k  S c a r l e t t ---

              5kB Procedural Graphics


             any Amiga with 1.5MB Chip            C o n t r i b u t i o n  t o
             D e a d l i n e  2 0 1 8
                05-07.10.2018         graphics ........................ Hayamelan
         code & vectorize .................. Dalthon
       This is the second part of WOMEN OF COMICS Trilogy
       initiated with 'Wonder Gal'.

     Check first part: http://www.pouet.net/prod.php?which=77893

          Last part comming soon... or not :)


       If you liked Hayamelan's picture for more go to:

        https://www.deviantart.com/hayamelan/gallery
          Shrinkler v4.5 (c) Blueberry / Loonies
        Compact demo-startup (c) Blueberry / Loonies