pouët.net

twentyversary by dilemma [web]

      D I L E M M A

   T W E N T Y V E R S A R Y

------------------------------------
     minimal demo by
      N A P & S E D
  D R M & R A S C Y & D O S E
   presented at FUNCTION 2016

    (c) MMXVI - Hungary

  MSVC++ / SM3.0 / d3dx9_43.dll

  partridge thin font by Sam Wang