pouët.net

EdLib 1.05a by vibrants [web]

 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
ÚÄ¿ÚÄ¿ÚÄ¿ÚÄ¿ ùù 21 Dec 1994 ùù ÚÄ¿  ³
³ ³³ ³Ô;³ ÀÄ¿ ÚÄÄ¿ÚÄÄ¿ ÚÄÄÄ¿ ³ À¿ ÚÄÄ¿
³ ³³ ³ÚÄ¿³ Õ¸À¿ÚÙÕ;Ô͸À¿³ Õ¸À¿³ Õ¾ÚÙÕ;
³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³ ÚÄÙ ³³ ³³ ³³ ³ ³ ÀÄ¿
³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³ ÚÙÕ¸ ³³ ³³ ³³ ³ Ô͸ ³
³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³ ³ ³³ ³³ ³³ ³³ ³  ³ ³
³ ÀÙÕ¾³ ³³ ÀÙÕ¾³ ³ Ô¸ÀÙ ³³ ³³ ³Ô¸À¿ÚÄÙÕ¾
ÔÍÍ; Ô;ÔÍÍ; Ô; ÔÍÍ;Ô;Ô; Ô;ÔÍ;
 ³ EdLib v1.05a, by JCH of Vibrants ³
 ³ ú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--ú ³
 ³ Awesome AdLib editor for OPL2 FM ³
 ³ soundcards, featuring...     ³
 ³                 ³
 ³   þ Independant track edit   ³
 ³   þ Play sounds using MIDI   ³
 ³   þ Very small music files   ³
 ³   þ Complete OBJ link file   ³
 ³   þ Tons of music included   ³
 ³                 ³
 ³ Simply the best AdLib editor you ³
 ³ have seen so far for the PC...  ³
 ³                 ³
 ÔÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ;