pouët.net

planeta psb by Przyjaciele Stefana B.

short:  "planeta psb" by psb_dk. r/r meeting`99 wild
uploader: zorka19@puma.tu.koszalin.pl
author:  psb@amiga.org.pl
type:   Demo/aga

                       ___
             _ ________ _________| //___
 ________________________\\  ___ |/ _______/  / ___\_________________________
|                | |______ \__    |             |
|                 |/    |                 |
|                .|     |                 |
|                _||    .||                |
|_________________________  __/ |_    _|_    _________________________|
             /____|  /______/ /________| az0!/sea

          -[ przyjaciele stefana b. 1995-1998 ]-

            p l a n e t a  p s b

   delikatnie zwariowane demo na r/r meeting`99 w raciborzu, polska
            wprost pod nosem konkurencji,
        lecz zawsze odwa√nie po kolejne gratyfikacje(?)


wstδp:
------
m≤wiΓc powa√nie to mamy lu·nΓ kontynuacjδ naszej wesoεej kontrowersji pt.
"koloseum".  tδ (noem omen) stoεecznΓ dyskotekδ, znanΓ z najwiδkszej ilo⌠ci
dresopask≤w przypadajΓcych na centymetr kwadratowy niestety zlikwidowano (def
biedny nie ma gdzie chodziΩ teraz). jak dobrze przypuszczacie dresiarstwo
nie zniknδεo, tylko (rzekomo) przeniosεo siδ do klubu "planeta" (tam z kolei
siedzi teraz czδsto nasz andrzejek - fuj!). nie my⌠lΓc dεugo powstaεo takie
wεa⌠nie demko i ze wzglδdu na kr≤tki okres czasu jego przygotowywania (po
odpoczynku po astrosynie`2 - niecaεe p≤ltora tygodnia!) mo√e wyglΓdaΩ na
wersjδ beta.  miejmy jednak nadziejδ, i√ spodobaεo siδ wam i wyrypali⌠cie
chocia√ moduε extenda z jego ⌠rodka...

zawiΓzanie akcji:
-----------------
w role gεowne w "planecie przyjaci≤ε stefana be" wcielili siδ: piotru⌠
"d√ins katana, rumia techno paεer, pudel, gεupi, chodzΓcy z teczkΓ etc"
bendyk jako tarzan - synonim mδsko⌠ci i bezm≤zgowia wprost z niemieckiej vivy
oraz uma "mia walles" thurman jako d√ejn [w przerwach krδcenia scenek 3-d do
"pulp fiction"].  w pozostaεych rolach jak zwykle przodowi i zasεu√eni
dziaεacze sceny polskiej w postaci: ziga (wentylka), jak zwykle nawalonego,
mr.acryla (kulkδ) w czapce bez daszku, jakiego⌠ kolegi hardkorowca w bluzie
"dressorordrome, yoya (lamera nieobecnego na astrosyn`2 - wstyd· siδ!) jako
kierownika sceny oraz kilkunastu innych, mniej istotnych, za to jak√e
pociesznych.  krδcili winylowymi nale⌠nikami, czyli swe sety muzyczne
naprzemiennie zaprezentowali:  dj.√enada (oleksy/warszawa) oraz mc.burak
mastakilla (pampuch/krak≤w).  jako lew zaprezentowaε swe uzδbienie defolot,
przebrzydεy yuppie (ty drewniaku r≤wnolegεy, ty leniu i psia ko∩c≤wo
zarazem!).  w innych czδsciach zabrakεo niestety azora, gdy√ jak zapewne
wiδkszo⌠Ω z was siδ domy⌠liεa przestaε robiΩ crazy demka i siedziaε pijany z
drugiej strony motion kamery psb (i z czego siδ cieszysz, gεupcze?).

tragedia:
--------
pora zako∩czyΩ najdεu√szy plik readme w ponad czteroletniej historii naszej
grupy.  zgodnie z pewnymi ustawami o odtajnianiu danych chronionych w
niedεugim czasie przedstawimy peεnΓ, autentycznΓ i prawdziwΓ historiδ psb na
zako∩czenie naszej dziaεalno⌠ci na crazy scenie. okoεo 85% naszych produkcji
zajδεo punktowane miejsca na podium na parties, za⌠ wedεug bada∩ OBOP`u lubi
je zdecydowana wiδkszo⌠Ω ankietowanych czytelnik≤w. ankietδ przeprowadzono
na  grupie  sze⌠ciu losowo wybranych ochroniarzy na koszali∩ski party
astrosyn`2.  bεΓd statystyczny wah siδ w zakresie 0,1 do 1% we wte i we
wtamte tak√e.

gasnΓ ⌠wiatεa rampy:
--------------------
pora  ju√  teraz  naprawdδ  zako∩czyΩ najdεu√szy plik readme w ponad
czteroletniej historii naszej grupy. udajemy siδ do (mini)sterstwa humoru po
nowe pomysεy wyssane prosto z palca...

         podpisano elektronicznie - autorzy w skεadzie


               programming ]-[ mruwa
     graphics and processings ]-[ mruwa & pewex & lazoor & szopa
      music ]-[ ikstd/mystik "## tarzan z rumii short 8 bit ##"
          kinematics & animations ]-[ mruwa & pewex
          artistic conception and design ]-[ mruwa

             r/r meeting`99. jak sie uda.

     psb - jeste⌠my multimedialni (mΓdrze, zdrowo, bezpiecznie)

     tekst polski - bucyfon/floppy. psb@amiga.org.pl elite only.
              czytaε - maciej hamerski

     -----------------------------------------------------------
     k o s z a l i ∩ s k i e  d e m o c e n t r u m  s c e n y
     -----------------------------------------------------------