pouët.net

Infinite Dreams by Demonsoft

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

 ÛÛÛÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛ
 ÛÛ  ÛÛ ÛÛ   ÛÛ ÜÜ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ    ÛÛ  ÛÛ ÛÛ    ÛÛ
 ÛÛ  ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ  ÛÛ ßÛÛÛÛÛÛÜ ÛÛ  ÛÛ ÛÛ ÛÛ  ÛÛ
 Û²  ÛÛ ÛÛ   Û² Û² Û² ÛÛ  ÛÛ Û²  Û²    ÛÛ ÛÛ  ÛÛ Û²    Û²
 ²± ÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛÛ ²± ²± ²± ßÛ ÛÛÛÛß ²±  ²± ÛÛÛÛÛÛÛß ßÛ ÛÛÛÛß ²±    ²±

        P   R   E   S   E   N   T   S

     Ò ÒÄÄ· ÒÄÄ Ò ÒÄÄ· Ò ÄÒÄ ÒÄÄ  ÒÄÄ· ÒÄ· ÒÄÄ ÖÄÄ· ÖÄÒÄ· ÖÄÄ·
  úù--ÄÄ º º º ÇÄ º º º º º ÇÄ   º º ÇÄз ÇÄ ÇÄĶ º º º ÓÄÄ· Ä---ùú
     Ð Ð Ð Ð  Ð Ð Ð Ð Ð ÐÄÄ  ÐÄĽ Ð Ð ÐÄÄ Ð Ð Ð Ð Ð ÓÄĽ
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
            Released at: AntIQ'96 Demo komp¢t
        Required: 386 with VGA graphics card & EMS memory
             Supports: SB 2.0/Pro/16 & GUS
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  ù C O D E ù 3 D  G R A P H ù M U S I C ù G R A P H I C S ù D E S I G N ù
  Pure Genius  Hyper Cypur  Koj C. & P.G.   Koj C.      Lego
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  Read the file DEMON.NFO for more informations about we & contacting us !
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ