pouët.net

New Year Overture by Storm Studios [web]

   °°°°°°            °
  °±±°°°°±°°          ±²²²°
  °±±°  °±±°         °±² ±°°           ±     ±
 °±±±±±°  °±°         ±±²  °           ±     ±
 °±±±±±±°°° °°         °±±²  °°  °°°°      °±°    °±°
  °±±±±±±±±°  ²²²²²²²²²²²²²² ±±±²  ± °±±±±±±±±±±±°   °±±    ±±°
  °±±±±±±±±±°° ²²²²²²±±²²²²²² ±±±²  ± °°±±±±±±±±±±±±°  ±±±°   °±±±
   °±±±±±±±±±° ²²  ²±±²  ²² ±±±²  ±  ±±±±² °±±±±±²  ±°±±   °°±±
 °°° °°±±±±±±°   ²±±²   ±±±²  ±  ±±±±²°°±±±±±°  ±°°±°  °± ±±
 °±±°  °±±±±°   ²±±²   ±±±²  °  ±±±±±±±±±±±   ± ±±  ± ±±
 °°±±±° °±±±°    ²±±²   °±±²  °  ±±±±±±±±±±±°  ± °° °° ±±
  °±±±°°±±±°    ²±±²    °±²  °  ±±±±° ±±±±±±°  ±  ±°°±  ±±
   °°°°°°    ²²²²²²²²   ±²²²±  °±±±±±±° ±±±±±° °±  °±±°  ±±
 -<FatCrazer>-          °±°  °±±±±±±± °±±±±±° °±  ±±  ±±
                           °°°°° °±  °°  °±°
                              °°     °±°
                        STUDIOS

  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ RELEASE INFORMATION ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º               New Year Overture               º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 °±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±°
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º CREATORS: FatCrazer, Set, Yuran G.  ³ PACKAGER : FatCrazer        º
º -ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ-- º
º RELEASED: [ 1/Feb/99 ]        ³ TYPE   : ­®¢®£®¤­ïï ¤¥¬      º
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
  ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ RELEASE NOTES ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ˆ ¢®â, ­ ª®­¥æ, ¬ë à¥è¨«¨ ¢á¥à쥧 § ­ïâìáï ¤¥¬®¬¥©ª¨­£®¬. ’¥ ¨­âàë, çâ® ¬ë
५¨§¨«¨ ¤® á¨å ¯®à, ¡ë«¨ ᯫ®è­ë¬ ਯ¯¥àá⢮¬ ¨ « ¬¥àá⢮¬... =D
 Š®­¥ç­®, Programmer £®¢®à¨« FatCrazer'y, ç⮠㦥 ­¥áª®«ìª® ¯®§¤­®¢ â®
५¨§¨âì ­®¢®£®¤­îî ¤¥¬ªã, ­® á¥áá¨ï ¥áâì á¥áá¨ï (ice scooter mazafaka) ¨ å®âì
®á­®¢­ ï ç áâì ª®¤  ¡ë«  ᤥ« ­  §  ¤¥­ì ¤® ®¢®£® £®¤ , ¢ë¯ãáâ¨âì ¬ë ᬮ£«¨
⮫쪮 ᥩ砧.
 € â ª¦¥ ­ ç¨­ ï á í⮣® ५¨§  ¬ë ­ ç¨­ ¥¬ à ¡®â âì ª ª ­ áâ®ïé ï £à㯯 ,  
­¥ ª ª à ­ìè¥: ª®¤¨â Fat, à¨áã¥â Fat, á®ç¨­ï¥â Fat, ­ ¡¨à ¥â Fat,   ¢á¥
®áâ «ì­ë¥ $㨠¯¨­ îâ =E
 „«ï ¬ã§ëª «ì­®£® ®ä®à¬«¥­¨ï ¬ë ¨á¯®«ì§®¢ «¨ ¢¥á¥«ãî ¬¥«®¤¨î ®â žàª  Œ¥àªã«®¢ 
(ª®¬®¤¥à â®à  SU.HUMOR'a).  ¤¥¥¬áï, çâ® ®­ ­¥ ®¡¨¤¨âáï =]

ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú
                (c)1999 Storm Studios. NFO typed by FatCrazer.