pouët.net

Il etait une fois a l ouest de la SP4 by woodtower [web]

              mmmmmmmmmmmmmmmmmm                
            mmmmmmKKKTTTTTTTKKKKmmmm              
           mmmmmKrrrrrrrTTTTTTTmmmmmmmmmmmm            
         mmmmmmmrrrrrrrrrTTTTTTTTTmmmmmmmmmmmmmmm         
        mgmmmmmTrrrrrrrrrrTTTTTTTTTTTTTTmmmmmmmmmm         
       mmrmmmmmmrrrrrrrrrrrrTTTTTTTTTTTTTTTTTmmmmmmmKmm        
      mrrmmmmmmrrrrrKmTrrrrrTTTTTTTTTTTTmgTTTTTmmmmmKKKmm       
     mTrrmmmmmmmr    mmmrrTTTTTTTTmmm    TTmmmmKKKKKm      
     mrrrrrrmmmmr     mmmmTTTTTTmmmm     TTmmKKKKKKKmm     
    mgrrrrrrrrrrrm     mmmmmTTTTmmmmmm    mTTmTKKKKKKKKm     
   mrrrrrrrrrrrrmmm    mmmmmmgTTTmmmmmm    mmmTTTKKKKKKKKKm    
   mrrrrrrrrrrrrrmmmmm JmmmmmmmmmTTmmmmmmmmmK mmmmmTTTKKKKKKKKKKm    
  mrrrrrrrrrrrrrgmmmmmmmmmmmmmmmmmTTmmmmmmmmmmmmmmmmmgTTKKKKKKKKKKKm   
  KrrrrrrrrrrrrrgmmmmmmmmmmmmmmmmmTTmmmmmmmmmmmmmmmmmmTTKKKKKKKKKKKKm   
  mrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmTTmmmmmmmmmmmmmmmmmTTTKKKKKKKKKKKKm   
  rrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmTTTmmmmmmmmmmmmmmmmTTTKKKKKKKKKKKKKm  
 mrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmTTTTmmmmmmmmmmmmmmmTTTTKKKKKKKKKKKKKm  
 grrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmTTTTTTmmmmmmmmmmmmmTTTTTKKKKKKKKKKKKKK  
 mrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmrrTTTTTTTTmmmmmmmmmmTTTTTTKKKKKKKKKKKKKKm  
 mrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgmmmTrrrrTTTTTTTTTTTmmmgTTTTTTTTTKKTTTTTTTTKKKKm  
 mrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmTTTTTTTTTTTTTTTTKTTTTTTTTTTKKKm  
 mrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTKKm  
 mrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTKKm  
 Krrrrrrrrrm JmmmgrrrrrrrrrrrrmmrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTmmmmmTTTTKKK  
 mrrrrrrrrmm    gmmmmmTrrrrrrTTJgKTTTTTTTTTTTTmmmmmmm    mTTTKKm  
 mrrrrrrrrm       rmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm       mTKKKKm  
  Krrrrrrmm        mmmmm     mmmmmm         mKKKKm   
  mrrrrrrKm         mmm      mmmr        mKKKKKm   
  mrrrrrrm         m        mm         mKKKKm   
   mrrrrrmm                         mKKKKm    
   grrrrrm      Author: Fred², JGK, Waaagh_      gKKKm    
    mrrrrmK        Group: WoodToweR         mKKKm     
    mrrrrm       Compo: Wild           mKKKm     
     Krrrm Name: Il était une fois à l'Ouest de la SP4 mKKm      
      mTrrm   Size: 352x288 et plein de colors   mKKm       
       mTrm          m          mTm        
        mKrT         mmm         rgm         
         grrr      mmmmmmm      mTmm          
           mgrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmTTTTTmm            
             mmgrrrrrrTTTTTTTTTTTTmmm              
                mmmmmmmmmm                 
                                      
    WoodTower Feeds the Scene!!!!