pouët.net

Skull Benchmark by MCD [web]

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ MCD's ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              ±±    ³
³  ±±±±± ±± ±± ±± ±±  ±±    ³
³  ±±  ±± ±± ±± ±± ±± ±±    ³
³  ±±±±± ±±±±  ±± ±± ±± ±±    ³
³    ±± ±± ±± ±± ±± ±± ±±±±±±  ³
³  ±±±±± ±± ±± ±±±±±± ±±      ³
³            ±±±±±±    ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                   ³
³ ÛßßÜ Ûßß ÛÜ Û Ûßß Û Û       ³
³ ÛßßÜ Ûß Û ßÜÛ Û  ÛßßÛ       ³
³ ßßß ßßß ß  ß ßßß ß ß       ³
³        Ü  Ü ÜÜÜÜ ÜÜÜ Ü Ü ³
³        ÛßÜßÛ ÛÜÜÛ ÛÜÜß ÛÜß ³
³   (v1.2)   Û  Û Û Û Û Û Û ßÜ ³
³                   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3D Benchmarking program for testing ³
³ performance on Pentium or higher ³
³ systems. Features 1000-2000 polygon ³
³ objects in LowRes/HiRes VESA modes. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ