pouët.net

Hardwired BBS (2)

úú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úú
ÚÄÄÄ¿ÚÄÄ¿  ÚÄÄÄ¿   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³°±²³³°±³  ³°±²³   ³°±² Ú¿°±³
³±²ÛÀÙ±²Ù  ³±²Û³   ³±²ÛÚÙ³±²³
³²ÛÛÚ¿²Û³  ³²ÛÛ³   ³²ÛÛ³ ³²Û³
³ÛÛÛ³³ÛÛ³  ³ÛÛÛÀÄ¿  ³ÛÛÛ³ ³ÛÛ³
ÀÄÄÄÙÀÄÄÙ  ÀÄÄÄÄÄÙ  ÀÄÄÄÙ ÀÄÄÙ
Ú¿ Ú¿ Ú¿ Ú¿  Ú¿ ù Ú¿ Ú¿ Ú¿ Ú¿
³³ ³³ Ã  ³  ³³ ³ ³³ ³ ³³ ³³
À¿ ³³ ³  ³  ³³ ³ À¿ ³ ³Ù ³³
ÀÙ ÀÙ Ù  Ù  ÀÙ Ù ÀÙ Ù ÙÙ ÀÙ
úú-ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ--úú
The VERRY latest BBS intro for
HaRDWiReD. Keep downing it! It
gets better and better every
time ;))    (c)1995 RaY RaZoR
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
³ LeaCHeD FRoM HaRDWiReD BBS ³
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ