pouët.net

Wired 95 Invitation Intro by Imphobia

  ßßÜÜ                             ÜÜÜ
 ÜÛÛÛÜÜßÛÜ                      Û     ÜÜÜßßÛÜ
ÛÛß   Ûß                      ÛÛ   ÜÛÛßßÛ ÛÜ
ßÛÛÜÜÜÜ ÜÛÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÜ  Ü ÜÜÜÜ  ÜÜÜ        ÛÛ   ÛÛÜ  ÜÛß
 ßßßß ÛÛß  ßÛÛÛß ßÛÛ ÞÛÞÛÛßßÛÛÛÜ ÛÛßÜÛÛÜÜ     ÛÛ ÜÜÜ ßÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÜ
 ÜÛÛÜÞÛ    Û   ÛÛÞÛÛÛ   ßÛÛ ÛÛÛß ßÛÛÛ ÜÜÛÜÜ ÛÛÛÛßßÛÛÛÜ Ü ÛÛ ßÛÛ
  ÛÛÛÞÛÝ       ÛÛ ÛÛÝ   ÜÛÝ ÞÛÝ  ÛÛÞÛÛß ßßÛÜ ÛÛ   ßÛÝÛÛÛ Û   ÛÛ
 ÞÛÛÝ ÛÛÜ      ÜÛÝÞÛÛÜÜÜÛÛßß  ÛÛ  ÛÛÝÛÛ   ÛÝÛÝ   ÜÛ ÞÛÝ ÛÝ   ÛÝ
 ßÛÛ  ßÛÛÛÜÜ  ÜÜÛÛÛß ÛÛÜ    ÛÛÛ  ÛÛÛ ßÛÛÜÜÜÜÛßÞÛÜÜÜÛÛßß ÛÛ ÛÛßßßßÛÛ
      ßß   ßß  Ü   Ü   ß   ß   ßßß   ßßß    ß  ß  ßß
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÜÜß Ä ÄÄÄÄ Ä   Ä       Ä   Ä ÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ


               . p r e s e n t s .


                W I R E D  9 5            
                    
                    -
               
               THE INVITATION INTRO  

 
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    Heres finally comes the awaited Wired invitation intro by Imphobia.  
    This one has to be made in quite a hurry as we all have very little
    time at the moment and it doesn't look exactly how we wanted it to 
    look.. but here it is, we made it ESPECIALLY FOR *YOU*!

    About Wired'95.. Well, a lot has been said about it already. If you
    want to know more then don't forget to read the updated Wired '95
    infofile included with this package. and if you really want to know
    more, the only think I can advice you is to attend Wired'95 and 
    experience the feeling of a unique party in a real scene spirit. 

    .. and as Pit Bull/Legend Design said: "Be there or be square!" =)

    See you there!
                                 -Darkness


    The files included in IMPWIR95.ZIP should be as follows:
    ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
  
    file_id .diz    File description for bbs's
    imphobia.nfo    This .nfo file
    imphobia.frm    Voting form for Imphobia #11 (Hurry up!)
    wir95inv.exe    Run this to execute the intro
    data  .dat    Data File
    w95inv30.txt    WiRED 95 update infofile (v.3.0)
    wir95map.gif    WiRED 95 map.
   
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ CREDITS FOR THIS PRODUCTION ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

        OrganisingúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúDarkness
        CodingúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúThe Wizard
        VisualsúúúúúúúúúúúúúúúúúúWired logoúúúúúúúúúWolf (*)
        úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúMain ScreenúúúúúúúúúúPL
        úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúEnd PictureúúúúúúúúBenJ (*)
        AudioúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúNHP
        Audio Synchro modificationúúúúúúúúúúúúMagic Fred
        ReplayúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúNumerus & The Wizard


      (*) first real appearance of our two new graphic artists

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ HOW TO CONTACT US? ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

  úúúYou can contact us by mail: Darkness [Imphobia]
                 118 Av. Du Roi Soldat
                 1070 Bruxelles
                 BELGIUM

  úúúor by phone (only weekend): +32-(0)2-5240648
                 (Ask for Jeff - Darkness)

  úúúor by Data/IMPHOBIA WHQ:  GENESiS
                 +32-(0)2-2453498
                 10 Nodes Ringdown v34+

   Log in GENESiS using as handle : IMPHOBIA
              as password: IMPHOBIA
   to enter the special Imphobia conference.

  úúúor by internet E-Mailúúú Jeff Van Audenhove (Darkness/Imphobia)
                jeff.van.audenhove@infoboard.be
    
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ DISCLAIMER ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    This material is *not* freeware. You are allowed to copy it 
    without restrictions for non-commercial use. No payment of any 
    kind may be charged for this product or any combination of
    products  or  services  including this product  without our 
    authorization and officially written license. Commercial use, 
    especially the industrial manufacturing on *any* data storage
    media and their distribution without our expressed permission is
    strictly prohibited. This program or the data files contained
    therein may not be altered or modified without our permission. You
    take full responsibility for the operation of this software and
    *any* consequences thereof. We, the creators, can not accept
    liability for damages or failures arising from the use of this
    software.

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

  ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ Current Releases ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  [ RELEASE ]  ³ [ CATEGORY ] ³ [ DATE ] ³ [ ZIPNAME ]  ³ [ SIZE ] º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º           I m p h o b i a  R e l e a s e s           º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Noname Intro   ³ Intro     ³ ??. ??? 91 ³ Noname .zip  ³  19k  º
 º Imphobia #1   ³ Diskmag    ³ 23. Feb 92 ³ Imphob#1.zip  ³ 142k  º
 º Imphobia #2   ³ Diskmag    ³ 18. Apr 92 ³ Imphob#2.zip  ³ 227k  º
 º Imphobia #3   ³ Diskmag    ³ 29. Jul 92 ³ Imphob#3.zip  ³ 307k  º
 º X-Mas Mix    ³ Module (MOD) ³ 23. Dec 92 ³ Imp_mix .zip  ³ 228k  º
 º Imphobia #4   ³ Diskmag    ³ 28. Dec 92 ³ Imphob#4.zip  ³ 376k  º
 º Imphobia #5   ³ Diskmag    ³ 03. Apr 93 ³ Imphob#5.zip  ³ 556K  º
 º Far From Earth  ³ Module (MOD) ³ 05. Jul 93 ³ Imp_far .zip  ³ 214k  º
 º Imphobia #6   ³ Diskmag    ³ 22. Aug 93 ³ Imphob#6.zip  ³ 466k  º
 º Imp6 -Bugfix-  ³ Bugfix    ³ 25. Aug 93 ³ Imph6fix.zip  ³  17k  º
 º Imphobia #7   ³ Diskmag    ³ 29. Dec 93 ³ Imphob#7.zip  ³ 989k  º
 º Strawbery    ³ Gfx      ³ 31. Dec 93 ³ Strawbry.zip  ³  24k  º
 º IC Wall     ³ Animation   ³ 27. May 94 ³ IC_wall .zip  ³ 277k  º
 º Imphobia #8   ³ Diskmag    ³ 14. Oct 94 ³ Imphob#8.zip  ³ 1139k  º
 º Imp8 -Bugfix-  ³ Bugfix    ³ 30. Oct 94 ³ Imp8fix .zip  ³  77k  º
 º Ambiance     ³ Module (MOD) ³ 30. Oct 94 ³ IC_ambia.zip  ³  69k  º
 º Infomaniak    ³ Demonstration ³ 06. Nov 94 ³ -Commercial-  ³ 650k  º
 º Imphobia #9   ³ Diskmag    ³ 11. Feb 95 ³ Imphob#9.zip  ³ 1442k  º
 º NHP WM's Mods 1 ³ Modules    ³ 03. Mar 95 ³ Wm_mods1.zip  ³ 1264K  º
 º NHP WM's Mods 2 ³ Modules    ³ 03. Mar 95 ³ Wm_mods2.zip  ³ 705K  º
 º Genesis Ads   ³ Intro     ³ 19. Mar 95 ³ Imp_gen!.zip  ³  54k  º
 º Cant f. the Funk ³ Module (S3M) ³ 30. Apr 95 ³ Impcfunk.zip  ³ 579k  º
 º Imphobia #10   ³ Diskmag    ³ 13. Jun 95 ³ Imphob10.zip  ³ 1451k  º
 º Genesis Ambience ³ Intro     ³ 20. Jul 95 ³ Imp_gena.zip  ³  27k  º
 º WiRED'95 invit. ³ Invtro    ³ 08. Oct 95 ³ Impwir95.zip  ³ 375k  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ VERY SPECIAL GROUPS GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

    Impact Studios, Zuul Design, Acme, Speed, Surprise! Production
     Legend Design, Cascada, Infiny, Psychosquads, Ground Zero.

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ GROUP GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú    (no order)    ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

     Triton, Majic 12, Doomsday Productions, Dust, Witan, Nooon,
     Gollum, CodeBlasters, Hemoroids, Admire, Select, Extreme,
     Xography, Tran, Anarchy, Bonzai, Sorcerers, Complex, Skull,
     DCE, Orange, Black Design, Frontline Design, Purge, Sonic, 
     Twilight Zone, Avalanche, Yodel, Subnormals, EMF, Silents, 
     Renaissance, New Age, Inertia, Extreme, Grif, Absolute! Pc, 
     The Black Rain, Titanic, TET, ACiD, iCE, KLF, Iguana,  The 
     Cybernetic, Flash Prod., Mental Design, Nostalgia, Prime, 
     Logic Design, Epical, Hypnosis, Scoopex, Isch Crew, Sirius 
     Cyb., Crypton, Capacala, Core, Exalt, Arkham, Deus, Antares 
     Diffusion, Distorsion, Tfl-Tdv, Hypernova, The Natives, 
     React, $pa , Future Crew, Virtual Visions, Purple, Phantom 
     Design, Adrar Design, X-Ess, Pure, Valhalla, Live, Amable, 
     Proxima, Inferiors, Realm, Hirmu, Domi*nation...

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ PERSONAL GREETINGS ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú  ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú             ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

   Darkness personal greetings are going to : Walken, Sigfrid & Claws
   (Impact Studios), Pfusuus & Ron (Psd), Zodiak (Cda), Erik, Thomas,
   Reebok, Unreal, Chicken & Silent Mode (Surprise! Production), Hell-
   raiser, Robban & Mirage (Cascada Vr), Kroc, LCA & Gandalf (Infiny),
   Alex, Bart & Jendrik (Witan), Zeb (Zuul DesING), Aap, Vic & Laser-
   dance (Acme), Shadowman (Codeblasters), The Rew (NTG), Nothingface
   & Samsman (Ground Zero) , Patte & Stephan (Xography) , Black Label,
   Double C, DGM & the other coder (Hemoroids), Brian (legend design),
   Access & Csurfer (Antares) [Lets make an even better party together
   next year!], Stone & Tyrone (Dust), Kapsu (Epical), Leviathan, MPS
   (Extreme), Ohara, Doom, Fear (@), Zebig (Speed), Ukko, Syntax Error
   Tikal, Zeb, Jobbo,... (Zuul DesINg!), Loot (Triton), The Hit Man,
   Holy Water, Tasmaniac, Sharp & Hannibal Lecter (ACiD), The Bogeyman
   (Twilight Zone), Daredevil, Ryan Cramer & CCCatch (RNS), Ghor (Isch
   Crew), Snowman & Dan Wright (Hornet), CP, Barti & Karl (Nooon),
   John Smith (Advanced Gravis), Felix (React), Spinal, Slash, Moebius
   (Subnormals),  Dush (React), Jcab, Jare and Captain Bit (Iguana),
   RŽd-„d (Purge), Faramir , Cyberdancer (Phantom Design) , MacGarret
   & Madflight (Genesis bbs), Killer Pc (Distortion), Tone & Doc. Bobo
   (Cybernetic Dreams), Scorpio (Sorcerers), Royal (T.E.T.), Ruskin &
   Runaway Train (The Cellar), Mike Phillips, Sida, D.D.T (Accession),
   Pallbearer (ToxicZombies), Disperin (Admire), Taskmaster (Gollum),
   Sleeping Dog (The Natives), Mr.Logic (Weird Magic), Mikee (X-Ess),
   Alexel (Dst), Bismark, Type One & Fred (Tfl/Tdv), Calvin (Proxima), 
   Zeejay (Domi*Nation), Dennis Courtis, Necros (LD - THANKS!),.......
   all the Imphobia sysops worldwide,all the users at GENESiS BBS, all 
   my friends on IRC#coders (when available), all diskmags editors and 
   all others I might have forgotten (there might be some this time.)
   and of course greetings to *YOU*.        Friendschip rules!
   [.Thanks you all for contributing in the making of a better scene.]
   [.btw. don't stress. this greetings list is REALLY NOT up to date.]

   P.L. personal greetings are going to.....: Zebig/Speed, Sigfrid &
   Walken/Impact Studios, Ukko/Zuul Desing, Kroc, Zeb & Barti/Infiny,
   Felix/React, Aap/Acme, MacGarret & Madflight/Genesis, Zodiak/Cda,
   Pfusuus/Psychosquad and a big hello to all other good pc gfx 
   artists :  Rack (Majic12), Peachy & Fade One (Masque), Maestro & 
   J.O.E. (Surprise! Productions), Tyrone (Dust), Nik (E.M.F.),  Suny 
   (Speed & Impact Studios), O'Hara (@), Alex (Movement)...

   The Wizard's Personal greetings: Scorpio, Ghost & Yahn, Magic Fred, 
   Blaze Runner, Bismarck( DistO(bsolete!)), Type One, Walken, Zodiak, 
   all cool boyz on IRC, Missel. To all of you who think that Internet 
   is now the target of human debility and must be defended.

   Basehead personal greetings are going to : Necros, Maelcum, Ryan
   Cramer,C.C.Catch, Mosaic, Soundwave, Diablo, Majesty, Lord Pegasus,
   Phoenix, Musicphreak, NHP, Chuck Biscuit.

   Numerus personal greetings: Karl, Barti (Nooon), Zodiak (Cascada!),
   Vogue (Triton), Chicken & Reebok (S!P), Pfusuus (Psd), Stone (Dust)

   Nemesis personal greetings are going to: Medicus (KeenLikeFrogs) þ
   Alexel (Distorsion & Isch) þ Bisounours (Arsenic) þ ECS þ Idaho þ
   Climax (Amable) þ Aap (Acme) þ Gandalf & Kroc (Infiny) þ Eclipse þ
   Sigfrid & Clawz (Impact Studios) þ Pollux , Eureka & Skill (Lego
   System) þ Remdy (Arkham) þ Miguel (Jff) þ Andy & Cougar (Anarchy) þ
   Unreal , Erik Pojar (Surprise ! Productions) þ Ric the Lizard þ Bdx
   þ the Purple "Contrast" Mag editors þ the "Yahoo" mag editors þ
   6809e & Rac (Contact PC mag) þ The Bop & RŽd-„d (Purge) þ Michael
   Schwendt for Sidplay þ John Smith (Advanced Gravis) þ Origin Ldt þ
   DGM (Hemoroids) þ Doc Bobo & Tone (Cybernetic Dreams) and all my
   other friends and enemies (you know who you are!)..................
   *********þ A special encouragement to all French groups! þ*********

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ


   ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ[ Imphobia Boards ]ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º   [ BOARD NAME ]  ³ [ NUMBER ]  ³  [ SYSOP ]  ³ [ #NODES & INFO ] º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º          M  a  i  n   B  o  a  r  d  s         º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º G E N E S i S (!)... ³ +32-2-245-3498 ³ Mad, McGarret. ³ 8 ³ WORLD HQ..... º
 º           ³ (Hst Vf 28.8K) ³ & Darkness.... ³ - ³ ............. º
 º The Cellar.......... ³ (401) 739-2946 ³ Ruskin........ ³ 3 ³ US HQ........ º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º        H  e  a  d  q  u  a  r  t  e  r  s        º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Dead Zone      ³ +43-316-426127 ³ Hurricane..... ³ 2 ³ AUSTRIAN...HQ º
 º Carrier Of Belief... ³ +32-50-340-428 ³ Dr. Shinto.... ³ 1 ³ BELGIAN....HQ º
 º Perpetual Motion.... ³ (416) 267-6139 ³ Swindler...... ³ 1 ³ CANADIAN...HQ º
 º Eclipse............. ³ +385-51-242472 ³ Goon.......... ³ 1 ³ CROATIAN...HQ º
 º Kilroy.............. ³ +45-45-833-298 ³ Party Crasher. ³ 1 ³ DANISH.....HQ º
 º Planet Earth........ ³ +31-20-6995913 ³ Aap........... ³ 1 ³ DUTCH......HQ º
 º Triplex............. ³ +358-0-5062277 ³ Royal......... ³ 2 ³ FINNISH....HQ º
 º A . C . E .......... ³ +33-1-45887548 ³ Gandalf....... ³ 4 ³ FRENCH.....HQ º
 º Golden Image........ ³ +49-6039-45756 ³ Brian......... ³ 3 ³ GERMAN....1HQ º
 º The Firm............ ³ +49-40-6482146 ³ Doc Bobo...... ³ 1 ³ GERMAN....2HQ º
 º Megaverse........... ³ +30-HAS-CLOSED ³ DGT........... ³ 1 ³ GREEK......HQ º
 º Dune II............. ³ +36-62-341-850 ³ Cyberdanc.&Atx ³ 1 ³ HUNGARIAN..HQ º
 º Atari Blues......... ³ +972-9-984-193 ³ Cooly......... ³ 1 ³ ISRAELISH..HQ º
 º Side Effect......... ³ +39-75-5724644 ³ Killer Loop... ³ 1 ³ ITALIAN....HQ º
 º Sidewalk Caf‚....... ³ +47-HAS-CLOSED ³ Twin Killer... ³ 1 ³ NORVEGIAN..HQ º
 º Lost In Time........ ³ +7-095-9526570 ³ Steelrat...... ³ 1 ³ RUSSIAN....HQ º
 º Blastersound........ ³ +34-58-293-583 ³ Mikel......... ³ 1 ³ SPANISH....HQ º
 º A Touch of Eternity. ³ +46-18-240-037 ³ Drain......... ³ 1 ³ SWEDISH...1HQ º
 º The Portal.......... ³ +46-26-196-363 ³ Coyote........ ³ 2 ³ SWEDISH...2HQ º
 º Wonderland.......... ³ +41-HAS-CLOSED ³ Pfusuus....... ³ 1 ³ SWISS......HQ º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º        D  i  s  t  r  i  b  u  t  i  o  n        º
 ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ
 º Neo Tokyo........... ³ +32-50-620-112 ³ Tasmaniac..... ³ 2 ³ BELGIAN..SITE º
 º Einstein............ ³ +32-3-385-1594 ³ Sleeping Dog.. ³ 1 ³ BELGIAN..SITE º
 º Infinite Dreams..... ³ (604) 733-6432 ³ Norman Yen.... ³ 1 ³ CANADIAN.SITE º
 º Downstairs.......... ³ +45-98-188-132 ³ Ztell......... ³ 1 ³ DANISH...SITE º
 º Zero Level.......... ³ +39-6-8109-934 ³ The Mouse..... ³ 1 ³ ITALIAN..SITE º
 º Dracker #1.......... ³ +34-3-385-3393 ³ Gvyt.......... ³ 2 ³ SPANISH..SITE º
 º Dracker #2.......... ³ +34-3-466-1604 ³ Gvyt.......... ³ 2 ³ SPANISH..SITE º
 º End Of Time......... ³ (803) 855-0783 ³ Holy Water&Hit ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 º The Dragon's Hoard.. ³ (203) 292-6211 ³ Dragonmaster.. ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 º The Phunk Palace.... ³ (408) 246-0281 ³ Hannibal Lect. ³ 1 ³ U.S.A....SITE º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  We are still looking for affilates in countries WHICH WE DO NOT  º
 º  ALREADY COVER. If you have a BBS in a country which is not on the  º
 º  list above and want to become an Imphobia Headquarter, contact  º
 º  Darkness at the adress above or mail him in one of our WHQ Genesis  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ· 
 º       Call this cool ftp site, Hornet: ftp.cdrom.com       º
 º      Demo stuff is located under the /pub/demos directory.     º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
   ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

              EVERYBODY IS A STRANGER
                ALMOST EVERYWHERE

                - KILL RACISM -

            
           S E E  Y O U  A T  W I R E D  95 

            - THE REAL SPIRIT OF THE SCENE -

      Pit Bull/Legend Design said: "Be there or be square!" 

 ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄ ú              ú ÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
 º  Don't forget to fill out the voting form for the Imphobia 11 charts!  º
 ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ
------------------------------------------------------------------------------
Scorpio, Ghost & Yahn, Magic Fred, Blaze Runner, Bismarck( DistO(bsolete!)),
Type One, Walken, Zodiak, all cool boyz on IRC, Missel. To all of you who
think that Internet is now the target of human debility and must be defended.
------------------------------------------------------------------------------