pouët.net

Cry by Hypnotize

   ÜÛ  Û² ÛÛ  Û² ÛÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛÛÜ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛ   ÛÛ ÜÛÛÛÛÜ ÜÛÛÛÛ² Û²
   Û²  Û² ÛÛÜ Û² ÜÜ ßÛÛ ÜÜ ßÛÛ Û²  Û² ÛÛ   Û²  ÜÛÛß ÛÛß   Û²
   Û²ÛÛÛÛ² ßÛÛÛÛ² Û²  Û² Û²  ÛÛ Û²  Û² ÛÛ ÛÛ² Û² ÜÛÛß  ÛÛ ÛÛ² Û²
   Û²  Û²   Û² Û² ÛÛÛ² Û²  ÛÛ Û²  Û² ÛÛÜ   Û² ÛÛ   ÛÛÜ
   Û²  Û²   Û² Û²   Û²  ÛÛ Û²ÛÛÛÛ² ßÛÛÛÛ² Û² ßÛÛÛÛ² ßÛÛÛÛ² Û²
         Û²
  ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
            ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
    ---ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ͵   úPúRúEúSúEúNúTúSú   ÆÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ---
            ÓÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ

               ßßßÛÜ ßßßÛÜ ß ÛÜ
               Û   Û ÛÛ Û ÛÛ
               Û ÜÜ ÛßÛÛ  ßßßÛÛ
               ÛÜÜÛÛ Û ÛÛ ÛÜÜÛÛ  - 4Kb Intro

ùÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄù

  ÜÛÛÛ         Okey ... It is first 4Kb Intro form HPZ.
  ÛÛÛÛ         All Code without square root wrote Ozir. The
  ÛÛÛ         CRY - drawed Grass. We presents you a nice
  ÛÛÛ. CREDITS    enviroment morfing in only four kb.
            The intro requirest 500kb low memory.

ùÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄù

 ÜÛÛßÛÛ        In This full release you can find follow files:
 ßßÜÛÛß
 ÜÛÛßÜÜ        file_id.diz - The Identify
 ÛÛÛÛÛÛ. FILES     cry.com   - Intro
            party.com  - Party Version of Intro
            read.me   - This File
            cry_src.zip - Source of CRY Intro

 I Give you a source of CRY 4Kb intro, beacose i think that the code is
 suxx and only lamer will be want to rip this code; anyway ... in zip
 src you have a sources of CRY intro. All intro is coded under Turbo
 Assembler 3.2 and it worked in real mode. You can compile this intro
 by run make.bat file. If you give somebody this intro - give him
 full release.

ùÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄù

  ÛÛÛÛÛ        Amnesty...Adrar...Camorra...Color...
  ÜÛÛÛ        Distorsion...Extravaganza...PC Adventure...
  ßÛÛÛ        Pulse... Substance...Technlogy...Technomancer...
 ÛÛÛÛÛÛ. GREETINGS   The Grid...

ùÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄù

  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛ Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ Û  ³               ³
  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛ Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ Û  ³ For Friendly Swap Write To: ³
  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛ Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ ß  ³               ³
  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛÜ ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛÜ  ³   Ozir / Hypnotize    ³
  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛ Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ   ³    Tomasz Lison     ³
  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛ Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ Û  ³  ul.Wolnosci 121a /37   ³
  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛ Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ Û  ³    41-800 Zabrze    ³
  ÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛ Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ Û  ³    -- Poland --     ³
   ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛ Û ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÛÛÛ Û  ³               ³
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ÛÛÛÛÛ  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  ÛÛÛÛÛ
 ÿÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ