pouët.net

various! by Thitanium

 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³ VARiOUS! - 4Kb Intro ÃÄ¿
 ÃÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͵ ³
 ³ (c) 1996, TMA K. / ThT ³ ³
 ÀÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³
  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
ÖÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ·
º < Minimum requirements > ÇÄ¿
º             º ³
º - 386DX/33 (slowwww!)  º ³
º - 400 kb conventional  º ³
º  memory         º ³
º - MCGA, VGA (256 kb)   º ³
º - 4 kb free disk space  º ³
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ ³
º < Recommended PC Rulez > º ³
º             º ³
º - 486DX-4/100      º ³
º - GUS for cool silence  º ³
º - 16 Mb RAM       º ³
º - Minimum one eye X-)  º ³
ÓÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĽ ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ