pouët.net

WONS

 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³íÚÄÄÄ¿ Ú¿       :-)))        ÚÄ¿ Ä¿í³
 ³ ÃÂÂÄÁÄÄÙ                  ÀÂÅ¿ÚÅ´ ³ÿ
 ³ ÃÅÁ¿ÚÄ      W - O - N - S       ÀÅÅÁÅÅ´ ³
 ³ ÃÁÂÁÙÿ                    ÃÁÂÁÅ´ ³
 ³ ÃÄÅ¿   a 64Kb intro first presented   ÚÙÚ´ÚÅ´ ³
 ³ ÃÄ´À¿   at Pr¢ba Generalna Party`96   ÚÙÚÁÅÁÅ´ ³
 ³ ôÚÙ                   ÃÄÅÂÁÂÅ´ ³
 ³ ³ÃÁ´                    ÃÂÙÀ´³³ ³
 ³ ³ÃÄÅÄÄ¿ REQU:386/486/Pentium processor   ÀÁÂÄÅÅÁ´ ³
 ³ ÃÅÄÁÄÄ´   at least of 619 kB RAM     ÀÂÁÅ´ ³
 ³íÀÁÄÄÄÄÙ     SB/GUS for music       ÀÄÁÁÙí³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ