pouët.net

mental overdose bbs (2b) by Triloxy

       WE GOT THiS FiLE LOOONG BEFORE YOU COZ iT PASSED THRU


             MúEúNúTúAúL  OúVúEúRúDúOúSúE

              + 3 2 - 5 6 - 3 4 1 2 0 6 

                 SYSOP: ZARKOF

            COSYS: SPEED FREAK.EVIL SPIRIT

  2 BLAZiNG NODEZ : 28k8 & 14k4 (ø) 24/24 ì 7/7 (ø) 1.7GB (ø) ONLY 9600+
           
            PRiMUS WHQ - LiMiTED EDiTiON WHQ 
               iNOX REALNES CHQ
             TRiLOXY DiST - COBRA DiST


         GNQY.X GL ELYG CFQ.J/Q VLF +Q.KYB GNKX QYXK
          GL XMDDC VFDQ.U XKE.LU K//DBQ/ DYGFH 

      NB: Just below [?jxg td:la] or above in the other way