pouët.net

test by g0blinish

                    /\     /\
    _______________________ _____ _\/__________\/_______ _________
    )  ____/__)   /  /__)  /_)  /    )  ) __/__)  /  /
   _/  /   / /  / __  /   / /  /  /  /\____  /   /
   /___________/______/_______/_____/__/___/___/___/________/__/___/
   |  ...::: g  0  b  l  i  n  i  s  h :::...  |
   | Title: test                          |
   /\ Prod type: ZX 1k procedural                 |
  /___ nick: goblinish                       |
   | Real name: Krapivin Dmitry                  |
  __|_ contact: hruhru.hru@yandex.ru               _ ___
  \ Duration: n/a                          /
  \_ Requirements: ZX48K                      _/
   |\ Description: Åñëè âèäèì íà êàðòèíå             /|
   | \___ â òàíöå ñëèâøèõñÿ ëþäåé               ___/ |__
   |  (------__ Çíà÷èò íàì â ïñèõèàòðèþ       ____----)  | /
   |      /_ Îáðàùàåìñÿ ñêîðåé         _\      \/
 ._ _|-----------\__( bla bla bla bla bla bla bla bla )__/-----------|_ _ .
   |      /__ _ _             _ _ __\      |
          . ...::: ascii by dman_pcb :::... .
   |                                |