pouët.net

Coming Soon by Joker [web]

     ..............
     *      :           .................
           :           :        :
         _  :   _      _ *    _    :  _
     ______/\\___:_____/\\  _____/\\________/\\______:__/\\_
    ___|__ __/_|_: ___ /___/\ |____/_|_ __­­­­/_|_ :_­­­­/
    \\_ \ ­­­\\\\:_|­­|­­\\\___ |­­­­\\\_ _ \___/\\\_\ :\___/
     \_________\\_:________\\__________\\__________\\___:__\
     ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬:¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬:¬q!x
           :.............................    :
                 _âµgmµmµµ__    :    :
               _ø#P" jÎ ¬°Ïg_   :    :...........
               øP"   #QL  ¬¶b_  :          :
              ø_______øQQQ_______#_ :...................:
              øF¬óQQQQQQQQQQQQQQ#P¬Ï
              Q  °#QQQQQQQQÏP¯  #L
     ...too good,   Q   ÅQQQQQQQL   #L
     to be true...   åL  jQQQ#¶QQQ#  j@
              ¶L jQ#P"  °ÏQk _Ø
               ¶b_*"    ¬¶LøP
               ¬9#µ___ ___âøP"
                 ¬°Pó@@@P°¯
               J  O  K  E  R
            P  R  E  S  E  N  T  S             --- C o m i n g  S o o n ---


          1Kb (with Procedural Graphics) eontro


               ZX Spectrum 48kB            C o n t r i b u t i o n  t o
             L o s t P a r t y 2 0 2 3
                06-09.07.2023           code ........................ Dalthon
    This is the first part of the "Vanishing Exclamation Point" trilogy.

    I'm sorry it's not something that will bring you to your knees but
    I needed a springboard to finally break over 10 months of laziness.

      Nevertheless, I hope you'll enjoy yourself for a while.


            2019 (c) Eon by The Black Lotus