pouët.net

Fig 9 by Ultimaa

'Zag³ada ludzkoœci'

Medal za odwagê nale¿y siê ka¿demu, kto przeciwstawi siê tyranii. Tak
d³u¿ej byæ nie mo¿e; trzeba przeprowadziæ rewolucjê i obaliæ najeŸdŸców.
Ludzkoœæ musi zwyciê¿yæ, a jeœli nie zwyciê¿y, to przynajmniej zginie
bohatersk¹ œmierci¹, broni¹c resztek swego istnienia.

Prorocy ostrzegali: '- Wasza pycha przyniesie wam zgubê!'. Mocarstwa jednak
dalej siê zbroi³y, i walczy³y miêdzy sob¹; plemiona siê œciera³y, a krew
zalewa³a ziemie. Ludzie zapomnieli o najwa¿niejszym zagro¿eniu: o obcych
cywilizacjach.

NajeŸdŸcy przybyli z innej galaktyki. Dysponowali lepsz¹ ni¿ ludzie
technologi¹, i szybko wprowadzili na Ziemi swój dyktat. Byli potê¿ni, a
ludzie siê ich bali. Nic im nie zagra¿a³o; uczynili z ludzi swoich
niewolników.

Gdy obcy przybyli, nikt nie wiedzia³ jak siê zachowaæ; oni nie przybyli nas
poznaæ, tylko wykorzystaæ; szybko przeprowadzili badania i zaczêli tworzyæ
na ziemi energiê. Ludzkoœæ by³a trzecim œwiatem wszechœwiata - nic wiêc
dziwnego, ¿e nie stawia³a oporu.

Obcy jednak nie docenili ludzkoœci; jej sprytu i wytrwa³oœci. Ludzie zaczêli
walczyæ, i zacz¹³ siê okres rebelii. Straty by³y tylko po jednej stronie -
ludzie zostali zdziesi¹tkowani; zabito wszystkich tych, którzy nie nadawali
siê do procesu tworzenia energii.

Wœród ocala³ych znalaz³ siê syn Jozuego, Jonasz. On to odkry³ prawdziwe
powody, dla których obcy zajêli Ziemiê; obcy byli cywilizacj¹ robotnicz¹;
ich ¿ycie by³o ca³kowicie podporz¹dkowane pracy, zdobywaniu wiedzy i
rozwojowi. Gdy pok³ady surowców naturalnych na ich planecie siê wyczerpa³y,
aby prze¿yæ, obcy zaatakowali najs³absz¹ cywilizacjê w zasiêgu; ludzkoœæ.

Jonasz wszcz¹³ rebeliê; zakaza³ ludziom pracowaæ na rzecz najeŸdŸców,
i tym samym najeŸdŸcy przynieœli³ du¿e straty w pozyskiwaniu
niezbêdnej dla funkcjonowania ich cywilizacji energii. Wtedy obcy
zabili ka¿dego cz³owieka, a z pobranej z Jonasza cia³a tkanki
zklonowali nowych robotników; by³a to zemsta na Jonaszu - od tej pory
tylko jego potomkowie umierali z wycieñczenia produkuj¹c ow¹ energiê.

Ludzie za czasów Jonasza mogli siê zbuntowaæ przeciwko tyranii, gdy¿ w
przeciwieñstwie do obcych, mieli w³asn¹ wolê; obcy bowiem byli
sterowani odgórnie, przez jedn¹ jednostkê stoj¹c¹ na czele ich
cywilizacji; byli ca³kowicie jej podporz¹dkowani, dlatego byli s³abi.

Gdy na Ziemi pracowa³y dla obcych ju¿ tylko klony Jonasza, a sam
Jonasz zosta³ poæwiartowany i spalony, klony te zosta³y za pomoc¹
zabiegów genetycznych pozbawione samoœwiadomoœci; sta³y siê
zwierzêtami, i tym samym ewolucja cz³owieka cofnê³a siê o setki
tysiêcy lat.

Gdy obcy wyeksploatowali Ziemiê ca³kowicie, odlecieli w nieznanym
kierunku, a klony Jonasza, samce i samice, pozostawili na Ziemi, nie
niszcz¹c ich; obcy bowiem postanowili kiedyœ wróciæ na Ziemiê, gdy ta
znowu odzyska zdolnoϾ dawania energii. Ludzie tym czasem
przemieszczali siê po wysuszonej planecie, szukaj¹c po¿ywienia, i
rozmna¿aj¹c siê. Ze wzglêdu na jednolitoœæ genów i radiacjê nast¹pi³y
wœród nich mutacje; ludzie przestali byæ nawet zwierzêtami; stali siê
demonami przesz³oœci...

               www.nawrocki.art.pl - psycho circus project'Wymaga'

Win32, opengl, 16bitowa karta, trochê ramu. I karta dŸwiêkowa!'Kto? Co?'

Ultimaa (_Gryzoñ 3D, Fungi KOD) z Bo¿¹ pomoc¹ (£ukasz Nawrocki TXT&GFX)
i chipkiem z c64.

My jesteœmy tu http://ultimaa.scene.pl
_Gryzoñ jest tutaj - mailto:gryzka@poczta.fm
£ukasz tam - http://www.nawrocki.art.pl
a Fungi tu - http://www.fungi.konin.lm.pl

Piszcie, odwiedzajcie (pierdolcie siê?).